CZ BMI

Obchodní podmínky CZ BMI s.r.o.
logo31

Obchodní podmínky CZ BMI s.r.o.

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě czbmi.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Prodávající:
CZ BMI, s.r.o.
Slovenská 1106/17
120 00 Praha 2
IČO: 26759659
DIČ: CZ26759659

Objednávka a uzavření kupní smlouvyVeškeré objednávky provedené prostřednictvím našeho internetového obchodu, stejně jako objednávky telefonické či e-mailové, jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy( objednávky) stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu. Nakupující se může při uzavírání kupní smlouvy zaregistrovat. Registraci lze kdykoliv zrušit. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, a to v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Charakteristiky zboží

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

Cena zboží

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v obchodě jsou koncové, včetně DPH 21%.
Pro osoby s průkazem ZTP a osoby starší 70 let sleva 12% na nesmeky!
Platí pouze pro jednu osobu a jedny nesmeky za rok! Platí pouze při nákupu přímo v naší firmě a nikoli u našich smluvních prodejců!
Pro akceptaci slevy na základě této naší nabídky, požadujeme nejprve prokázání se dokladem z něhož je zřejmé, že zákazník splňuje podmínky pro udělení slevy. V případě koupě zašlete nejprve prosím ofocený doklad buď v příloze na adresu obchod@czbmi.cz nebo jej můžete poslat poštou na adresu naší provozovny: CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky. V kopii dokladu můžete zneviditelnit část rodného čísla tak, aby byl patrný rok narození a adresa souhlasící s adresou poslání. Tyto informace nijak nezpracováváme, neukládáme a nikomu neposkytujeme.

Způsoby placeníV současné době je možné zboží uhradit předem na náš účet ve FIO bance číslo 2600281896/2010 nebo platba dobírkou.

Dodací podmínky koncovým zákazníkům (nikoli prodejcům)

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako balík do ruky, PPL a Zásilkovna.cz. Při maloobchodní objednávce nad 1200,-Kč s DPH poštovné a balné neúčtujeme. Při nákupu do 1199 Kč účtujeme poštovné ve výši 111 Kč včetně DPH při platbě převodem a 147 Kč včetně DPH při platbě dobírkou v případě České pošty, ve výši 133 Kč při platbě převodem a 172 v případě dobírky prostřednictvím PPL a 59 Kč, resp. 74 Kč v případě Zásilkovny. Pokud je objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě bude zákazník neprodleně informován. Dobu doručení nejsme schopni garantovat. Na vyžádání poskytujeme kód zásilky pro sledování průběhu doručování. Není-li objednané zboží skladem, má zákazník možnost si zažádat o zaslání informativního emailu, který jej informuje o dodání zboží na sklad.

Odstoupení od kupní smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 a zněním Občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodujícím dnem je datum odeslání.
V případě speciální akce „bezplatné vyzkoušení sprchy Alexejeva po dobu 40 dní" se lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy prodlužuje oproti shora uvedené zákonné lhůtě na 40 dní. Přičemž zákazník má v tomto případě výslovný souhlas prodávajícího masážní sprchu používat, samozřejmě při přesném dodržování všech pokynů uvedených v brožurce „Hydromasážní „sprcha Alexejeva" základní informace".
Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Pro prodej s uvedením IČ obchodní podmínky se řídí „Obchodním zákoníkem". Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, případně v rámci prodloužené 40 denní lhůty, která platí pouze pro masážní sprchu Alexejeva, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Informujte nás, prosím, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, číslo faktury a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu: CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky pojištěné (neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám). V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný obsah, poškozený obsah atd.) . Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet ( nezapomeňte uvést číslo Vašeho účtu) a to nejpozději do 14 dnů a to včetně nákladů na dopravu směrem k zákazníkovi, pokud byla účtována.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně z části jestliže:
- zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává,
- výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Záruční doba

Na zboží poskytujeme záruku v délce trvání 3 roky! Záruka se v souladu s platnými právními normami nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením zboží, rovněž tak jako mechanickým poškozením.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů od převzetí informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách po čtrnáctidenní lhůtě musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese:
e-mailem na adrese: obchod@czbmi.cz nebo písemně na: CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady, ze kterých jasné vyplývá cena, datum prodeje a že zboží bylo zaplaceno. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka do tří dnů od obdržení reklamace o postupu, jak bude reklamace řešena. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů a to informováním zákazníka o jejím vyřešení a způsobu převzetí reklamovaného zboží.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 0) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami souhlasí zákazník s plným zněním těchto podmínek. Pokud máte v jakémkoli bodě nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás ještě před jejich odsouhlasením. Snažíme se vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.


O prodejci
Kontakt